Õppekava

Muusikakool Helivõlu pakub võimalust muusikat õppida kõigile alates seitsmendast eluaastast. Kooli eesmärgiks on võimaldada ea- ja võimetekohast õpetust nii lastele kui täiskasvanutele. Oluline osa õppetöös on koosmängul.

Koolis on võimalik õppida kahes õppevormis. Põhiõppes on töö aluseks üleriigilised õppekavad. Vabaõppes saab valida erinevaid aineid vastavalt eelnevale kogemusele. Pilliõppe juurde kuulub ka vabaõppes noodiõpetus või ansamblitund.

PÕHIÕPE: (võimalik valida klassikalise ja pärimusmuusika õppesuuna vahel)

 • noorem aste (keskmiselt 4 aastat);
 • vanem aste (keskmiselt 3 aastat);
 • lisa-aste põhikooli vanema astme lõpetanutele; vabalt valitud lisa-aastad õpitu süvendamiseks, erialaseks pühendumiseks ja/või edasi õppimise ettevalmistuseks.

Põhiõppes on kohustuslikud pilli- ja solfedžotunnid. Lisaks võib valida kõiki koolis õpetatavaid aineid.

 • õpilased võetakse vastu katsetega;
 • põhiõppes toimub loomevõimete kavakindel arendamine ning motiveeritud õpilaste puhul ka professionaalse muusikahariduse omandamiseks ettevalmistamine;
 • noorema astme lõpul toimuvad eksamid; lõpetamisel antakse välja algastme lõputunnistus;
 • vanema astme lõpul toimuvad kooli lõpueksamid; lõpetamisel antakse välja kooli lõputunnistus.

Põhiõppe noorema astme läbimine annab õppurile muusikalise alghariduse ja võimaldab edasi õppida vanemas astmes. Vanema astme läbimine annab õppurile muusikalise põhihariduse ja võimaldab edasi õppida lisa-aastal või jätkata muusika erialadel kõrgemas õppeasutuses. Vanema astme lõpetamisel saavad õppurid lõputunnistuse.

Täiskasvanud õppurile laienevad täiskasvanute koolituse seaduse vabaharidusliku koolituse sätted. Õppe kestus on kuni seitse aastat, õppurile ei väljastata muusikakooli lõputunnistust.

VABAÕPE:

 • Pilliõpe koos solfedžoga
 • Pilliõppe individuaaltund (eelneva muusikaharidusega õpilastele)
 • Lisaained, omal soovil (lisaks) läbitavad lühemad ainekursused (koosmäng, noodigraafika, kompositsioon, arranžeerimine, klaveri/kitarri saateklass (harmoonia alustega), lisapill)

Vabaõppes võib valida kõikide pakutavate ainete vahel. Vabaõppes toimub pilliõpe individuaalplaani järgi, mille aluseks on huvihariduse üldõppe ainekavad.

 

 • vabaõpe on mõeldud õpilastele, kes soovivad ennast mingis aines täiendada; suunatud ka täiskasvanutele;
 • õppe-edukuse kohta annab õpetaja verbaalset tagasisidet.